Партнърс Инженеринг EООД
 

За нас

Основен предмет на дейност на дружеството "Партнърс Инженеринг" EООД е проектиране, консултантска и контролна дейност, научно-внедрителска, развойна и инвестиционна дейност, монтаж, внедряване и поддръжка на наземни, подемни, повдигателни и електрически съоръжения и инсталации. Дружеството провежда и инженерингови дейности, експлоатация, ремонти и сервиз на технически подемни съоръжения, управление на производствени процеси, търговия с техническо оборудване и системи.

 

Екип

Екипът създал “Пaртнърс Инженеринг” ЕООД работи от 15 години в областта на енергетиката и индустрията. Членовете от екипа са участвали при проектирането и реализацията на проекти за АЕЦ ”Козлодуй”, СП “РАО-Козлодуй”, СП „РАО-Нови Хан”, Изследователския реактор в София, изготвянето на тръжната документация за АЕЦ ”Белене”, участие в експертната група по оценка на предложенията за АЕЦ “Белене”, участие в оценката на представените проектни решения в Техническия проект за АЕЦ “Белене, областта на ВЕИ - изграждане на инсталация за биодизел, соларни паркове, мини ВЕЦ.

Проектантския колектив на "Партнърс Инженеринг" EООД се състои както от млади специалисти, така и от специалисти с дългогодишен опит в проектирането и реализирането на различни обекти.

Членовете на екипа притежават пълна проектантска правоспособност.

 

2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.